Над € 7.5 млн. е бюджетът на приема за групи и организации по мярка 9 на ПРСР - velikotarnovo.utre.bg

Над € 7.5 млн. е бюджетът на приема за групи и организации по мярка 9 на ПРСР

18 юли 2018, 00:00 | Velikotarnovoutre.bg
  • ОПРСР - подмярка 9

Една група на производители е необходимо да има поне четирима членове, за да кандидатства за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020. Всяка година те трябва да предлагат на пазара собствена продукция на стойност не по-малко от 25 000 лв. В организацията на производители трябва да има минимум шест членове, които предлагат за търговия продукция за минимум 50 хил. лв. Членовете на групата или организацията трябва да са производители на земеделски продукти, за които групата/организацията кандидатства за признаване и подпомагане.

Допустими кандидати са групи или организации на производителите, чиито членове произвеждат продукти в някои от следните сектори - зърнено-житни култури, медицински и етерично-маслени, технически култури, с изключение на тютюн, зърнено-бобови, картофи, мляко, месо, с изключение на риба и аквакултури, мед, винено грозде, яйца, плодове и зеленчуци. Допустими за подпомагане са групи и организации на производителите на земеделски продукти.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 7 563 679.22 евро, от които националното съфинансиране е 10 на сто. Максималният размер на годишната финансова помощ за всяка група или организация на производители не може да надвишава левовата равностойност на €ˆ100 хил. Подпомагането трябва да бъде намаляващо като за първата година след признаване е 10 %, за втората година - 9,5%, за третата година - 9 %, за четвъртата година - 8,5 % и за петата година след признаване - 8 %.

Допустими дейности

За да бъде дадена подкрепа, е задължително групата или организацията да планира в бизнес плана си поне една от следните дейности:

  • Адаптиране към пазарните изисквания на продукцията и производството на членовете на такива групи или организации;
  • Съвместно пускане на стоки на пазара, включително подготовка за продажби, централизация на продажбите и доставки за купувачи на едро;
  • Установяване на общи правила за информация за продукцията, в частност за прибиране на реколтата и наличностите;
  • Други дейности, които могат да се осъществяват от групи и организации на производителите, като изграждането на умения за стопанска и търговска дейност и организацията и улесняването на иновационните процеси.

Допустими за подпомагане са проекти, които са получили най-малко 10 точки, според критериите за подбор и тяхната тежест. Подпомагането се предоставя за максимален срок от 5 г. от датата на признаването на групата/организацията само при коректно изпълнение на представения бизнес план.

Проектни предложения с дейности, насочени в секторите „Животновъдство” и „Плодове и зеленчуци” получават по 30 т. По 20 т. ще вземат проектите, при които в бизнес плана кандидатите са заложили посещение с обмяна на опит с чуждестранни групи и организации на производители, признати в същия сектор. Проекти, в които не по-малко от половината от членовете на групата или организацията на производителите е съставена от млади фермери или имат сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подпрограмата за малки стопанства също ще получат 10 т.

До 20 август може да се кандидатства за финансиране по мярка 9. Проектните предложения по тази процедура се подават изцяло по електронен път чрез ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета
 
 


Още новини от Парите