„Клинър“ продължава сметопочистването безвъзмездно в община Горна Оряховица до подписване на договор с нови изпълнители - velikotarnovo.utre.bg

„Клинър“ продължава сметопочистването безвъзмездно в община Горна Оряховица до подписване на договор с нови изпълнители

12 февруари 2019, 15:11 | Мария Христова
  • Снимка:
    община Горна Оряховица

„Като градоначалник съм загрижен за здравето на хората в общината” – каза кметът инж. Добромир Добрев

„Като градоначалник съм загрижен за здравето на хората в община Горна Оряховица, както и за дейностите по сметоизвозване и сметосъбиране. Затова съм предприел всички възможни мерки да не се стига до кризисни ситуации със сметопочистването. След разговори с ръководството на „Клинър“ ООД, фирмата ще продължи да извършва безвъзмездно сметопочистване и сметоизвозване на твърди битови отпадъци и свързаните с тях дейности на територията на цялата община Горна Оряховица, докато бъдат сключени договори с новоизбраните изпълнители на услугата“, заяви кметът на Общината инж. Добромир Добрев.

 

Кметът обясни подробно причините за забавяне на процедурите, а именно: Съгласно чл. 62 от ЗМДТ за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места се заплаща такса, размерът на която се определя по реда на чл. 66. Механизмът за определяне на размера е уреден в чл. 67 от ЗМДТ. През м. ноември 2017 г. е обнародван приетия пореден Закон за изменение и допълнение на ЗМДТ (ДВ бр. 88 от 2017 г.), с който е направено изменение на разпоредбите относно такса „Битови отпадъци” (ТБО), които влизат в сила от 01.01.2020 г. Промените целят справедливо определяне на таксата за битови отпадъци, реално въвеждане на принципа „замърсителят плаща”, както и въвеждане на единна методология за определяне на разходите, които формират таксата за битови отпадъци, осигуряване на публичност и прозрачност чрез задължението за провеждане на обществени консултации при определянето на разходите, формиращи таксата и опазване на околната среда.

 

Същевременно в §15 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗИД на ЗМДТ (бр. 88 от 2017 г.) е направено и изменение в §13, ал. 1 от Заключителните разпоредби, като думите „1 януари 2018 г.” се заменят с думите „31 декември 2019 г.” С посоченият §6 от ЗИД на ЗМДТ се изменя чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ (в сила от 31.12.2019 г.), като се предвижда, че когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци, размерът на ТБО се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет, която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена. С оглед промяната във цитирания §13, ал. 1, през 2018 г. е приложим досегашния ред за определяне размера на ТБО. Промените в ЗМДТ от ноември 2017 г. бяха широко дискутирани на различни нива, вкл. чрез обществени консултации и по линия членството на общините в НСОРБ още преди приемането им именно поради очакваните законодателни промени в начина на определяне на ТБО за 2018 г. и следващите години.

 

Поради това Община Горна Оряховица е открила процедури по чл. 74 от ЗОП за възлагане на обществени поръчки с предмет:

-„Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци и свързаните с тях дейности в 12 села и гр. Долна Оряховица, Община Горна Оряховица“

-„Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци и свързаните с тях дейности в гр. Горна Оряховица, Община Горна Оряховица“

след влизане в сила на промените, за да бъде осигурено законосъобразното им провеждане и възлагане, но и същевременно няколко месеца преди изтичането на договор за обществена поръчка на 09.02.2019 г. с предмет дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване. В условията на обществените поръчки (открити с Решение № 3326/01.11.2018 г. и Решение № 3854/13.12.2018 г.), е предвидено, че средствата за заплащане на услугите, включени в нея се осигуряват от общинския бюджет, като това става именно по реда, посочен по-горе – чрез определяне и събиране на ТБО, в който ред съществени законодателни промени бяха внесени едва през м. ноември 2017 г.

 

От друга страна, Община Горна Оряховица няма технически ресурс да осъществява дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, тъй като не разполага нито с необходимата техника за изпълнение на дейностите, нито със необходимите съдове за събиране на отпадъци, тъй като голяма част от тях са собственост на дружеството - изпълнител по договора от 2009 г. за възлагане на сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци. Срокът на този договор не би следвало да бъде удължаван, тъй като такава промяна в срока му би била недопустима по см. на чл. 116 от ЗОП, респ. чл. 43 от ЗОП (отм.).

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета