Реализирани проекти през 2018 г. бяха представени в Стопанска академия - velikotarnovo.utre.bg

Реализирани проекти през 2018 г. бяха представени в Стопанска академия

23 февруари 2019, 13:00 | Мария Христова
  • Снимка:
    Стопанска академия

През изминалата година са осъществени 14 проекта и са усвоени 69 191 лева

Институтът за научни изследвания при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” организира и проведе научна сесия: „Съвременното икономическо пространство: ограничения, предизвикателства, обществено-икономически въздействия”. Целта на форума бе представяне на резултатите от имплементираните научноизследователски проекти, финансирани от държавната субсидия за научна дейност през 2018 г. в свищовското висше училище. В научната сесия и последвалата научна дискусия, активно участие взеха ресорният заместник-ректор „Научноизследователска и проектна дейност” – доц. д-р Тодор Кръстевич, членове на академичния състав на Стопанска академия, докторанти и студенти.
Директорът на Института за научни изследвания – доц. д-р Анелия Радулова, представи резултатите от проведената през 2018 г. кампания за финансиране на присъщата научноизследователската дейност в Академията. Тя поясни, че през изминалата година са реализирани 14 проекта и са усвоени 69191,65 лева. От планираните собствени финансови средства за пряко подпомагане обучението на редовни докторанти през 2018 г. са изразходвани 996,69 лв., с които е осигурено участието в научни конференции, закупуването на научна литература и достъп до база данни.

В изпълнението на проектните дейности са участвали 45 изследователи, 13 докторанти, 44 студенти и един учен от чужбина. В контекста на поставените през годината приоритети за научноизследователската дейност, проектите се диверсифицират по следния начин: по Приоритет 1 „Пазари, управление и иновации в икономиката на знанието” са финансирани 4 проекта; по Приоритет 2 „Финансова стабилност, икономически политики, регулации и устойчиво развитие” са финансирани 6 проекта; по Приоритет 3 „Глобализация, конкурентоспособност и сътрудничество за интелигентен растеж” – 4. 
Научната продукция, генерирана в хода на изпълнение на проектите през 2018 г., резултира в разработването и публикуването на доклади, статии и студии. В рамките на отчетния период за отпечатване в Алманах „Научни изследвания” са предадени 13 студии.
Участие в научната сесия взеха представители на всички научноизследователски екипи, като в рамките на събитието те презентираха резултатите от изпълнението на своите проекти. Представените, посредством интерактивни презентации, резултати от научноизследователските проекти се превърнаха в обект на особен интерес от страна на аудиторията, като бяха поставени значителен брой въпроси, които създадоха предпоставки за осъществяването на интересна, задълбочена и конструктивна научна дискусия. В контекста на повишаване разпознаваемостта на изследователите от Стопанска академия в международното научно пространство, зам.-ректорът по научноизследователска и проектна дейност, доц. Кръстевич акцентира върху необходимостта от популяризиране на научната продукция в световните научноизследователски платформи и мрежи. Той запозна присъстващите членове на академичния състав с възможностите на платформата ORCID, демонстрира нейните функционалности и призова присъстващите да ги разпространят сред научната общност в академията. Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета