Стопанска академия реализира проект за развитие капацитета на студентите и младите учени - velikotarnovo.utre.bg

Стопанска академия реализира проект за развитие капацитета на студентите и младите учени

26 април 2019, 11:00 | Мария Христова
  • Снимка:
    Стопанска академия

Общата стойност на разработката е 543 171 лева

Свищовското висше училище приключи изпълнението на проект „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” за провеждане на иновативни научнопрактически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”. Той се реализира в периода април 2017 г. – април 2019 г. Резултатите от двугодишната разработка представиха проф. д-р Георги Иванов – ръководител на проекта, проф. д-р Пенка Шишманова – координатор „Мобилност и обучения”, доц. д-р Росица Колева – координатор „Подкрепа и популяризиране на науката и научните изследвания”. От представената информация стана ясно, че Академията е бенефициент по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, процедура „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени – фаза 1”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Общата стойност на проекта е 543 171 лв., от които европейското финансиране от ЕСФ е 85%, а размерът на национално съфинансиране е 15%. По думите на проф. Иванов, общата цел на проекта – развитие капацитета на изследователите от СA „Д. А. Ценов” за постигане на високи резултати в научноизследователската дейност в областта на икономиката, администрацията и управлението, е успешно изпълнена посредством постигането на специфичните цели и серия от осъществени инициативи. Целевата група, получила подкрепа в резултат от изпълнението на проектните дейности, наброява 100 докторанти, студенти, постдокторанти, млади учени и преподаватели. Конкретните резултати, обобщени по отделни дейности, бяха представени от координаторите по проекта. Проф. Шишманова и доц. Колева поясниха, че са осъществени 20 изследователски мобилности на студенти и млади учени в чужбина, и е проведена кръгла маса относно постигнатия ефект от мобилността. Подготвени, организирани и са проведени 27 обучителни курса, като са връчени над 750 сертификата на представителите на целевата група. Във връзка със създадени устойчиви мрежови международни контакти са подписани 14 мултилатерални международни договора с Университет „Валахия” в гр. Търговище, Румъния. Институционализирано е докторантско училище и е проведено менторство на 10 докторанти. С участието на студенти и докторанти са проведени два научни форума в учебната база на Стопанска академия в с. Чифлик, общ. Троян, а с техни научни изследвания е издаден двутомен годишен монографичен алманах. За представителите на целевата група е осигурен достъп до базите от данни EbscoHost, SpringerLink, JSTOR, S&P Capital IQ и до облачните услуги Prezi,, Picktochart, Dedoose, iThenticate. Закупени са 317 броя специализирана научна литература. От извършено теренно проучване, с участие на 22 души, са попълнени 94 бр. анкетни карти и са разработени 10 бр. научни материали. Създадени са интерактивен интернет сайт на проекта и 3 профила, съответно във Facebook, Twitter и Youtube, популяризиращи научните изследвания в СА „Д. А. Ценов”. Разработени са пет рекламни клипа за свищовската академия и за организирани от нея научни форуми, изготвени и публикувани са над 130 рекламни съобщения, репортажи, уведомления и информация за реализираните активности по проекта. За публикуване в чуждестранни издания са депозирани 14 разработки на докторанти и млади учени от Стопанска академия, а пет докторанти и млади учени са подкрепени за участие в международни научни форуми и конференции. „Екипът на проекта е уверен, че постигнатите резултати имат устойчиво положително въздействие върху научния потенциал на СА „Д. А. Ценов” и допринасят за утвърждаване на свищовското висше училище, като научен и образователен център в областта на икономиката, администрацията и управлението”, подчерта в заключение ръководителят на реализирания проект.

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета