ВАС обяви за нищожна Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради - етажна собственост - velikotarnovo.utre.bg

ВАС обяви за нищожна Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради - етажна собственост

02 август 2019, 12:49 | Мария Христова
  • Снимка:
    архив

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред петчленен състав

Тричленен състав на Върховния административен съд обяви за нищожни т. 6.4.1 и т. 6.7 от Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради - етажна собственост, както и текстове от Наредба № 16-334 за топлоснабдяването.
Административно дело № 13721/2017 г. беше образувано по жалби на три физически лица. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред петчленен състав на ВАС.
Причината е, че оспорените текстове от Наредба № 16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването са издадени от некомпетентен орган, в случая - от заместник – министъра на икономиката и енергетиката, наредил и обнародването й в Държавен вестник. Според върховните магистрати въпреки изричната заповед за заместване, заместник-министърът не е компетентен да издава подзаконови нормативни актове, тъй като законът изрично предвижда специалната нормотворческа дейност да се извършва от министър.
За издаването на новата Наредба № 16-334/06.04.2007 г. за топлоснабдяването, както и за отмяната на действащата до 24.04.2007 г. Наредба № 2 за топлоснабдяването липсват, каквито и да било мотиви. Изискването на чл. 28 от Закона за нормативните актове е императивно и пропускът на администрацията да изготви мотиви възпрепятства не само възприемането и контрола върху обжалвания подзаконов административен акт, но е пречка и да се създаде рамка и критерии относно разбирането и тълкуването му, и не може да се установи каква промяна в обществените отношение е наложило издаването на нов подзаконов нормативен акт, а не планираното изменение на Наредба № 2 за топлоснабдяването. Предвид липсата на уведомяване на заинтересованите лица и организации и изготвени мотиви при издаването на Наредбата, се приема, че е налице съществено нарушение на административнопроизводствените правила, което влече след себе си отмяна на оспорените в настоящото производство разпоредби на 63, ал. 2, т. 2, б. „а“, б. „б“, б. „в“, б. „г“, б. „д“, б. „ж“ и б. „з“, чл. 64, ал. 1 ,т. 1, т. 2, т. 4 и т. 5, чл. 65, ал. 1, чл. 66, чл. 68, ал. 1, т. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 7, чл. 70, ал. 7 и т. 6.1.3, т. 6.3, т. 6.4, т. 6.4.7 и т. 6.8 от Методиката за дялово разпределение на топлинна енергия в сгради – етажна собственост.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета