78 лични асистенти в община Свищов подписаха договорите си - velikotarnovo.utre.bg

78 лични асистенти в община Свищов подписаха договорите си

30 август 2019, 09:19 | Мария Христова
  • Снимка:
    община Свищов

Вижте кой може да се възползва от услугите им

В зала 1 на Община Свищов 78 лични асистенти подписаха трудовите си договори за включване в механизма лична помощ на хора с увреждания.

Законът за лична помощ влезе в сила от 01.01.2019 г., а предоставянето и финансирането реално стартира от 01.09.2019 г.
Сключено е тристранно споразумение между НОИ, АСП и Община Свищов за сътрудничество в процеса на осигуряване на обмен на информация, финансиране предоставянето на лична помощ.
В Община Свищов са подадени 78 заявления от ползватели на лична помощ, които съгласно закона са:
Хора с право на чужда помощ с определени  90 и над 90 % вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
Деца с право на чужда помощ с определени  50 и над 50 % вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
Деца без право на чужда помощ с определени  90 и над 90 % вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

Ползвателите подават заявление в Дирекция за  социално подпомагане /ДСП/ Свищов за изготвяне на оценка на потребностите.
ДСП изготвя оценка и дава направление по реда на глава трета от Закона за хората с увреждания.
Човек с увреждане, който иска да му бъде предоставена лична помощ, подава лично или чрез упълномощено от него лице заявление – декларация по образец за предоставяне на лична помощ до Кмета на Общината, заедно с Направлението издадено от ДСП.
В заявлението,  заявителят/човекът с увреждане/ изрично и безусловно дава съгласие пълният размер на добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване да се превежда по бюджета на общината. В случай, че заявителят не даде съгласие заявлението не се разглежда. 

За асистенти могат да кандидатстват лица, които не са поставени под запрещение; не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и не са им налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие.
Асистентите подават заявление до Кмета на Общината, автобиография, копие от трудов договор, ако лицето работи, копие от документ удостоверяващ преминат курс на обучение.
За асистенти могат да кандидатстват лица, наети по трудов договор при друг работодател при съобразяване изискванията на Кодекса на труда, както и лица, придобили право на пенсия.

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета