С близо 1,4 млн. лв. в Свищов подобряват по проект градската среда - velikotarnovo.utre.bg

С близо 1,4 млн. лв. в Свищов подобряват по проект градската среда

28 ноември 2019, 11:11 | Мария Христова
  • Снимка:
    община Свищов

Срокът за изпълнение на заложените дейности е 24 месеца

Днес в Зала 1 на община Свищов бе представен проект „Подобряване и реновиране на градска среда ул. „Патриарх Евтимий“ и ж.к. „Симеон Ванков“ в град Свищов“. Пред свищовската общественост кметът на Свищов Генчо Генчев и директорът на дирекция „АПИОУПЕВ“ Стоян Парашкевов представиха проектното предложение, което предвижда дейности за подобряване и реновиране на градската среда на територията на зона за въздействие с преобладаващ социален характер в гр. Свищов – ул. „Патриарх Евтимий“ и ж.к. „Симеон Ванков“.

Основната цел на проекта е повишаване на привлекателността и конкурентоспособността на град Свищов, с оглед осигуряване на добро качество на живот, достъп до основни услуги и нови възможности за икономическо и социално развитие.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и е на обща стойност 1 388 170,00 лева, изцяло безвъзмездна финансова помощ, от които 1 179 944,50 лв. е финансиране от ЕС чрез ЕФРР; а 208 225,50 лв. - национално финансиране.

Община Свищов е изпълнила основния списък с проекти от инвестиционната програма и пристъпва към реализиране на  проектни предложения от резервния индикативен списък, където  е включен проект „Благоустрояване на градската жизнена среда“ от инвестиционен приоритет „Градска среда“ със следните подобекти: Проект ЗВ I -  1.5 Обновяване на градска жизнена среда - ул. Патриарх Евтимий; Проект ЗВ I -  1.8 Обновяване на градска жизнена среда – ж.к. Симеон Ванков.

Заложените дейности по обектите са:  Рехабилитация на тротоарни настилки; Осигуряване на регламентирано паркиране; Осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания и майките с колички; Обособяване на кътове за отдих и създаване на условия за активен отдих; Подмяна елементите на градско обзавеждане (пейки, кошчета, перголи, беседки и др.);  Изграждане на детски площадки за възрастови групи от 0-3 г. и 4-12 г.; Реконструкция на зелени площи, почистване на растителността, създаване на нови зелени площи; Подмяна на осветителните тела, където е необходимо; Отводняване чрез повърхностно оттичане; Създаване на нова алейна мрежа с декоративна настилка от бетонови павета и ивици, като алейните очертания запазват максимално съществуващите направления; Изграждане на достъпна архитектурна среда.

Предложените обекти са част от одобрения Интегриран план за градско възстановяване и развитие, Зона с преобладаващ социален характер (3В I), и също така са включени и в Общински план за развитие 2014-2020 г. ПРИОРИТЕТ 2: Развитие на инфраструктурата и селищната мрежа, Специфична цел 2.2.: Интегрирано развитие на град Свищов и социално и икономическо сближаване с малките населените места, Мярка 5. Създаване и поддържане на благоприятна жизнена среда - зелени и пешеходни пространства, Проект 1.15. „Обновяване на градска жизнена среда - ул. „Патриарх Евтимий“ и Проект 1.18. „Обновяване на градска жизнена среда ж.к. „Симеон Ванков“.

Проектът включва и следните други задължителни дейности: осъществяване на авторски и строителен надзор на обектите, информация и публичност на проекта, одит на проекта и управление на проекта.

Срокът за изпълнение на така заложените дейности е 24 месеца.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета