Изграждат във Велико Търново комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост - velikotarnovo.utre.bg

Изграждат във Велико Търново комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост

08 декември 2019, 12:00 | Мария Христова
  • Снимка:
    velikotarnovo.utre

Проектът е по ОП „Региони в растеж“ на стойност 2,760 млн. лв.

Община Велико Търново започва дейностите по проект: „Изграждането на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ по приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни  и хора с увреждания“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

Бенефициент по проекта, който стартира на 4 декември, е Община Велико Търново. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 2 760 000,00 лв.

На пресконференция проектът представиха Снежана Данева – Иванова – зам. кмет „Финанси“ на Община Велико Търново, Мариела Цонева – Директор Дирекция „Проекти и програми“ при Община Велико Търново, Жоро Ковачев –главен експерт  в Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ и Ръководител проект при Община Велико Търново, арх. Владимир Чангулев – представител на ДЗЗД „Болярите 2019“, изпълнител по договор за инженеринг за обект „Изграждане на 4 броя нови сгради „Центъра за грижа за лица с умствена изостаналост" в с. Церова кория, Община Велико Търново, Венцислав Дончев – управител на „Мистрал 7“ ЕООД, изпълнител по договор за инженеринг за обект „Ремонт и реконструкция на 1 брой сграда с предназначение за предоставяне на услугата „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност  за самообслужване“ в гр. Велико Търново, ул. “Симеон Велики“ № 3, управители на социални услуги в община Велико Търново, представители на регионална Дирекция „Социално подпомагане“, представители на Дирекция „Социално подпомагане“, служители на общинска администрация и представители на медиите.

Основна цел на проекта е осигуряването на съвременна, подходяща и ефективна социална инфраструктура на територията на община Велико Търново, която да допринесе за постигане на целите на Националната стратегия за дългосрочна грижа и на общинските стратегически и планови документи, а именно: създаване на условия за независим и достоен живот на възрастните хора и хората с увреждания, посредством предоставянето на качествени, достъпни и устойчиви услуги за дългосрочна грижа, според индивидуалните им потребности, при постигане на по-добър баланс между качество на услугите и ефективното и ефикасното им предоставяне.

Конкретните цели на проекта са изграждане на 4 броя нови сгради „Центъра за грижа за лица с умствена изостаналост" в с. Церова кория, Община Велико Търново и ремонт и реконструкция на 1 брой сграда с предназначение за предоставяне на услугата „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност  за самообслужване“ в гр. Велико Търново, ул. “Симеон Велики“ № 3.

Във всяка от сградите ще има помещения за общо ползване, лични и сервизни помещения (складови, инсталационни, помещения за персонала, включително медицински кабинети според нормативните изисквания).

Конкретни ползватели на услугите ще са: 60 лица, които ще се ползват от услугите на четирите Центъра за грижа за лица с умствена изостаналост;   15 лица, които ще се ползват от услугите на Центъра за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване.

В изпълнение на проекта ще се осъществят следните дейности: инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителството); изготвяне на оценка за съответствие на изготвените работни проекти; строителен надзор; информационно-комуникационна кампания за популяризиране на проекта и източниците на финансиране;закупуване, доставка и монтаж на необходимото оборудване и обзавеждане, съобразно изискванията за предоставяне на съответната услуга.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета