Апелативен съд – Велико Търново с положителни оценки след проверки от Инспектората към ВСС - velikotarnovo.utre.bg

Апелативен съд – Велико Търново с положителни оценки след проверки от Инспектората към ВСС

16 януари 2020, 13:44 | Мария Христова
  • Снимка:
    архив

Особено добри са резултатите от проверката на работата на наказателното отделение

Апелативен съд – Велико Търново получи положителни оценки на своята работа в докладите на Инспектората на Висшия съдебен съвет след извършени планови проверки за дейността на наказателното и гражданското и търговско отделения за периода 2017-2018 година. Комплексните проверки бяха извършени на основание чл. 58 от ЗСВ от инспектори и експерти на ИВСС през месец ноември 2019 година. 

Особено добри са резултатите от проверката на работата на наказателното отделение, като във финала на своя доклад комисията е отбелязала, че въз основа на изцяло положителните изводи, не следва да дава никакви препоръки. Отбелязано е стриктното спазване на всички законови и нормативни изисквания по отношение на воденето на деловодната тейност, много добрата срочност при разглеждането на делата, като не са констатирани безпричинни отлагания и забавяния на производствата. Констатира се наличие на малък брой дела, по който съдебните актове са постановени извън законоустановения срок, като същите са били с висока правна и фактическа сложност и са изисквали детайлна преценка и анализ на значителен обем от доказателствен материал. Комисията отбелязва и високото качество на съдебните актове, след анализ на касационната проверка от ВКС за периода на проверката. При проверяваните от ИВСС дела с влезли в сила решения не са констатирани нарушения на материалния или процесуалния закон или отклонения от тълкувателната дейност на ВКС.

Висока оценка на качеството на съдебните актове е дадена и при проверката на работата на гражданското и търговско отделение на съда. Отбелязано е, че 62,2% (за 2018г.) и 65% (за 2017г.) от всички обжалвани пред ВКС решения са били потвърдени, а процентът на потвърдените определения е още по-висок. Само три броя (за всяка от двете години) съдебни актове са били обезсилени или прогласени от върховния съд за нищожни. Отбелязва се липсата на противоречния при постановяване на крайните съдебни актове по въззивни граждански и търговски дела. „Съдът е анализирал в пълнота събраните по делата доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност като е спазил материалния и процесуалния закон и е съобразил трайната съдебна практика и тълкувателните решения на ВКС“, се посочва в доклада. 

В заключение, комисията отбелязва, че съдиите изпълняват задълженията си отговорно и професионално при образуването, движението и приключването на гражданските и търговските дела, като препоръките им са свързани с подобряване на срочността при разглеждане на част от делата. Висока оценка в доклада е получила и работата на съдебната администрация. 

 

 

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета