Мотивират със стипендии студентите в специалности, нужни за пазара на труда - velikotarnovo.utre.bg

Мотивират със стипендии студентите в специалности, нужни за пазара на труда

23 януари 2020, 14:11 | Мария Христова
  • Снимка:
    velikotarnovo.utre

Правителството прие промени в четири нормативни акта, свързани с висшето образование

Министерският съвет прие промени в четири нормативни акта, свързани с висшето образование в България. Това са постановленията за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления, за механизма за диференцирано финансиране на висшето образование, за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите и за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища.

 

С промените при определяне на диференцираните нормативи се предлага увеличаване на коефициентите, по които се умножава базовия норматив за издръжка на обучението за следните професионални направления: „Педагогика“, „Педагогика на обучението по...“, и „Теория и управление на образованието“, „Икономика“, „Администрация и управление“ и „Туризъм“, "Социология, антропология и науки за културата", "Филология", "История и археология", "Философия", "Религия и теология", "Психология", "Социални дейности", "Право", "Обществени комуникации и информационни науки", "Политически науки", "Математика", "Информатика и компютърни науки", "Биологически науки", "Химически науки", "Физически науки", "Науки за земята", "Електротехника, електроника и автоматика", "Машинно инженерство", "Комуникационна и компютърна техника", "Енергетика", "Транспорт, корабоплаване и авиация", "Архитектура, строителство и геодезия", "Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми", "Металургия", "Химични технологии", "Биотехнологии", "Хранителни технологии", "Горско стопанство", "Общо инженерство", и "Материали и материалознание" „Обществено здраве“, "Растениевъдство", "Растителна защита" и "Животновъдство" и "Национална сигурност", с изключение на провежданото обучение от военните академии, висшите военни училища и Академията на МВР, за които коефициентът е различен.

 

Предложените промени на коефициентите по групи професионални направления ще обхванат студентите и докторантите в първи курс на обучение, приети през учебната 2019/2020 година.

С предлаганите промени се усъвършенства и механизмът за диференцирано финансиране, при който е отчетена необходимостта от инвестиции в определени области на висшето образование за осъществяване на подготовката на специалисти съобразно нуждите на българската икономика. Продължена е политиката, заложена в Стратегията за развитие на висшето образование, за концентриране на финансирането в професионалните направления и висшите училища, получили по-висока оценка за качество и съответствие с потребностите на пазара на труда, преструктуриране към професионални направления, за които се очаква бъдещ недостиг от кадри на пазара на труда и насърчаване на профилната оптимизация. Тя е част от усилията, които МОН полага за повишаване ефективността на публичните разходи в системата на висшето образование.

 

В условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации предложените промени предвиждат студентите, за които държавата осигурява средства за издръжката на обучението им по специалности от професионалните направления “Педагогика“, “Педагогика на обучението по...“, “Машинно инженерство“, “Електротехника, електроника и автоматика“, “Енергетика“, “Транспорт, корабоплаване и авиация“, “Материали и материалознание“, “Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми, “Металургия“, “Химични технологии“, “Общо инженерство“ и по защитената специалност „Хидростроителство“ от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, да получават ежемесечно стипендии в размер на 100 лв. при определени условия, свързани с индивидуалните резултати от задължителните държавни зрелостни изпити или държавния изпит за придобиване на професионална квалификация. Това изменение има за цел да мотивира завършващите средно образование с най-високи резултати от държавните зрелостни изпити да изберат и да се обучават по специалности от професионални направления с особена значимост за развитието на страната.

 

Една от промените в постановлението за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища е промяната на срока за подаване на заявките на висшите училища за броя на приеманите студенти и докторанти, който е до 10 февруари, вместо, както досега - до 20 февруари.

С цел усъвършенстване на нормативната уредба се предвижда още броят на приеманите за обучение студенти и докторанти по държавни висши училища и по професионални направления да се определя като произведение от максимално допустимия брой на приеманите за обучение студенти и докторанти по съответното професионално направление за всички държавни висши училища и разпределителен коефициент за всяко виеше училище по съответното професионално направление. За целта е разработена Методика за определяне на разпределителен коефициент за всяко виеше училище по професионално направление. Максимално допустимият брой на приеманите студенти и докторанти ще е в зависимост още от броя на завършващите средно образование в съответната учебна година и обвързването на профилната структура на висшето образование с потребностите на пазара на труда и на обществото.

 

Предложените промени имат за цел да надградят провежданата от Министерството на образованието и науката политика за обезпечаване пазара на труда с необходимите кадри, придобили съответната степен на виеше образование, в средносрочен и дългосрочен план. Те следва да ограничат такива специалности, често неефективни и дублиращи подобни в други висши училища, които са довели до пренасищане с кадри в едни направления и професии за сметка на недостиг в други.

 

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета