Провеждат информационен ден по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ - velikotarnovo.utre.bg

Провеждат информационен ден по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

24 януари 2020, 11:02 | Мария Христова
  • Снимка:
    архив

Във Велико Търново той ще е на 28 януари

На 28 януари 2020 г. (вторник) от 10:30 ч. в хотел „Меридиан Болярски“ във Велико Търново ще се проведе информационен ден за представяне на процедура „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) 2014-2020.

Целта на процедурата е да се повишат професионалните компетентности на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда, за преподаване на знания и формиране на умения у децата и учениците за възприемане на етнокултурните различия, с оглед равноправно участие на всички ученици в българската образователна система като се използват възможностите на различни квалификационни форми.

Управляващият орган на оперативната програма отправя покана към потенциални кандидати, партньори и други заинтересовани страни за участие в информационната среща по процедура „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“. В рамките на събитието експерти от УО на ОПНОИР ще представят изискванията по условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата, формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020 и ще отговорят на въпроси зададени от участниците.

За участие в информационната среща е необходима предварителна регистрация на следния електронен адрес: infosf@mon.bg с предмет на съобщението: Велико Търново-3.017, в срок до 27.01.2020 г.

Общият бюджет по процедурата е 7 000 000 лева, от които средства от ЕСФ са 85% - 5 950 000 лева и национално съфинансиране - 15%, в размер на 1 050 000 лева. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 200 000 лв., а максимален размер е 500 000 лв.

Допустими кандидати са юридически лица с нестопанска цел, които трябва да са регистрирани в обществена полза най-малко две години преди датата на обявяване на настоящата процедура. Кандидатите следва да имат цели и предмет на дейност и да работят в сферата на образованието, интеграцията на малцинствени и уязвими групи, включително образователна интеграция, подкрепа на деца в риск от социално изключване и др.

Партньорството по настоящата процедура е задължително, като проектното предложение трябва да обхваща минимум 3 партньора – детски градини и/или училища.

Допълнителна информация за процедура „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ има на интернет страницата на ОПНОИР – www.opnoir.bg, както и в Информационната система за управление и наблюдение  ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active.  

 

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета