Номинираха двама професори за ректор на Стопанската академия в Свищов - velikotarnovo.utre.bg

Номинираха двама професори за ректор на Стопанската академия в Свищов

13 февруари 2020, 14:45 | Мария Христова
  • Снимка:
    Стопанска академия

  • Снимка:
    Стопанска академия

Изборите са насрочени за 18 февруари

Новото Общо събрание на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” за мандат 2020-2024 г. проведе своето първо заседание, на което бяха избрани председател, зам.-председател и Контролен съвет, и бяха номинирани кандидатите за ректор. Съставът на управленския орган през новия мандат ще бъде от 117 представители на академичния състав на основен трудов договор, на административния персонал, на студентите и докторантите. Броят на хабилитираните лица е 82, нехабилитираните са 14, трима са представителите на административния състав, а квотата за студенти и докторанти е 18.

По първа точка от дневния ред присъстващите в залата избраха с таен вот председател и зам.-председател на Общото събрание. Новият състав номинира единствено заемалите тези позиции и в предходния мандат. За председател отново бе избран проф. д. н. Борислав Борисов, а за зам.-председател – проф. д-р Красимир Шишманов.


Първата номинация за кандидат за ректор през следващия мандат представи доц. д-р Стоян Проданов. Той предложи проф. д-р Андрей Захариев – настоящ ръководител на катедра „Финанси и кредит”. 

От представените биографични данни стана ясно, че проф. Захариев е с богат административен опит в практически всички управленски органи и звена на висшето училище, като сред заеманите от него длъжности през годините са: първи координатор на Центъра за дистанционно обучение; директор на Центъра за магис¬търско и дистанционно обучение; ВрИД декан на факултет „Финанси”; зам.-ректор „Магистърско обучение и докторантура”; зам.-председател на Общото събрание на СА „Д. А. Ценов”. Проф. Захариев е учредител и председател на академична фондация „Проф. д-р Минко Русенов”. През 2018 г. е удостоен с почетното звание „Доктор хонорис кауза” на Донецкия национален университет „Василий Стус”. Като студент председателства Студентския парламент при ВФСИ „Д. А. Ценов”, а като председател на Общински съвет – Свищов е избран начело на Националната асоциация на предсе¬да¬телите на общински съвети в Р България. Проф. Захариев е автор на над 200 учебници, учебни пособия, статии, студии и научни доклади, публикувани у нас и в чужбина. В научната платформа ResearchGate той е най-високо поставеният и разпознаваем учен от СА „Д. А. Ценов” с рейтинг 23.09 и пълнотекстов достъп до над 170 авторски заглавия на български и английски език. Автор е на индексирани в SCOPUS / Web of Science научни изследвания от 2010, 2019 и 2020 г., вкл. в най-високия квартил Q1 на SCOPUS. „В днешните трудни за висшето ни училище времена и бюджетен дефицит нека се доверим на професор-финансист, който да потвърди устойчивостта на традициите, да защити волята на Дарителя Димитър Ценов и да даде позитивен импулс за развитие на Академията, на нас самите като преподаватели и служители, както и на нашите студенти, докторанти и специализанти!”, заяви доц. Проданов, призовавайки членовете на Общото събрание да подкрепят проф. д-р Андрей Захариев, като човек с енергия, контакти, идеи и воля за реформи.

 

Втората номинация за кандидат за ректор през мандат 2020-2024 г. представи проф. д-р Любчо Варамезов. Той издигна кандидатурата на проф. д-р Марияна Божинова, като подчерта, че тя има богат житейски,  професионален, управленски и административен опит. 

„Проф. Божинова е била ръководител катедра, през мандат 2016-2020 г. бе зам.-ректор „Учебна дейност” на Стопанската академия, а между тези два мандата тя беше успешен, и бих казал, ефективен служебен ректор”, каза проф. Варамезов. Той припомни, че макар законодателят да е предвидил шест месеца за организирането и провеждането на избори, проф. Божинова успешно се справи с тази задача само за около два месеца. „Това е много показателно за нейните управленски и организаторски умения, за нейната отговорност”, заяви проф. Варамезов. От представените биографични данни стана ясно, че проф. Божинова има над 150 научни публикации, в т.ч. в Scopus и Web of Science. Познава добре и системата на висшето образование, участвайки почти две десетилетия като експерт към Националната агенция по оценяване и акредитация в акредитацията на редица университети. „Всички познаваме проф. Божинова като лъчезарен, контактен, общителен човек. Бих добавил – диалогичен и толерантен, уважаващ чуждото мнение и позиция. Човек, който умее да работи в екип, да управлява екип, човек, който внимателно обмисля и поема отговорност за всяко свое решение”, каза още проф. Варамезов. Като пример за нейната креативност и иновативно мислене той припомни, че проф. Божинова е инициатор за създаването на специалност „Икономика на туризма” – една от най-динамично развиващите се специалности в свищовското висше училище. „Познавайки проф. Божинова, съм уверен и искам да придам тази моя увереност на всички Вас, че тя познава проблемите на Стопанската академия и притежава нужните знания, опит, контакти, управленски и организаторски умения, и не на последно място, воля да преодолява тези проблеми, включително и финансовите. Пожелавам честно, коректно състезание и успех на проф. Божинова”, каза проф. Варамезов.

В рамките на първото заседание на Общото събрание, с таен вот бе избран и 5-членният Контролен съвет. За председател на този орган за вътрешен контрол върху дейността на Академията бе избрана доц. д-р Петя Емилова, която беше зам.-председател в предходния мандат. Зам.-председател през новия мандат ще бъде доц. д-р Маргарита Шопова. От преподавателския състав за членове на КС бяха избрани доц. д-р Петранка Мидова и доц. д-р Ангел Ангелов, а от квотата на студентите и докторантите – второкурсничката Стефани Спасова. 
В края на заседанието председателят на Общото събрание информира, че изборът за ректор на Стопанска академия „Д. А. Ценов” за мандат 2020-2024 г. ще се проведе на 18 февруари 2020 г. Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета