Ректорът на Стопанска академия отчете мандат 2016-2020 г. пред Общото събрание - velikotarnovo.utre.bg

Ректорът на Стопанска академия отчете мандат 2016-2020 г. пред Общото събрание

15 февруари 2020, 14:00 | Мария Христова
  • Снимка:
    Стопанска академия

Намаляване броя на студентите е сред основните проблеми на вуза

Общото събрание на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” проведе своето заключително заседание за мандат 2016-2020 г. Членовете на управленския орган приеха доклада на ректора доц. д-р Иван Марчевски за състоянието на Академията в края на настоящия мандатен период и доклада за дейността на Контролния съвет.

В своя доклад ректорът подчерта, че главната цел на Стопанската академия, по отношение на обучението, през четиригодишния мандат, бе да се адаптира към променящите се условия на българския образователен пазар. „Основният проблем, с който се сблъскваше Академията, бе осезаемото намаление в броя на приеманите студенти, български граждани”, заяви доц. Марчевски. По думите му, основните причини за това са: демографската криза; продължаващата политика на държавата за намаляване броя на студентите, обучаващи се в специалности от професионалните направления „Икономика” и „Администрация и управление”; съсредоточаването на деловата активност и обществения живот в столицата. 
От представените данни стана ясно, че през мандатния период броят на обучаваните студенти в бакалавърската степен е намалял с 53%, намалението при магистрите е със 76%, а при обучаващите се в ОНС „доктор” – с 20%. По думите на доц. Марчевски, при тази ситуация е очевидно, че Стопанската ака¬демия трябва да се пренастрои към работа с много по-малко студенти, което ще се отрази и върху бюджета на висшето училище, и върху ан¬гажиментите на академичния и неакадемичния състав. Сред предприетите през мандата действия за повишаване качеството на предлаганото обучение бяха посочени: цялостна актуализация на учебната доку¬ментация за всички специалности в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”; акредитиране на дистанционна форма на обучение в ОКС „бакалавър” по 13 специалности; обогатено е образователното портфолио чрез разкриване на нови специалности и магистърски програми – две специалности в ОКС „бакалавър” се предлагат на английски език, създадени са 11 нови магистърски програми, седем от които на английски език; съвместно с чуждестранни висши училища са разработени четири програми за двойна диплома – три в ОКС „бакалавър” и една в ОКС „магистър”; обучението в 12 от докторските програми се предлага и на чужд език (английски и руски); разработена е нова платформа за електронно обучение; създадена е електронна книжарница към Академично издателство „Ценов”. През мандатния период са положени сериозни усилия за сближаване на обучението в Стопанската академия с практиката – над 180 са проведените съвместни мероприятия с представители на практиката (конференции, публични лекции, семинари, кръгли маси, обучения в реална работна среда, тренинги, състезания, майсторски класове). Направени са значителни промени и при административното обслужване на студентите, насочени към улесняване на обучаемите – възможности за онлайн кандидатстване и плащане на семестриалните такси, отдалечен достъп до индивидуалното студентско досие и до учебните графици, и др.

Отчитайки кандидатстудентските кампании през изтичащия мандат, ректорът подчерта, че с изключение на 2016-2017 година, Академията е едно от малкото висши училища в страната, което реализира на 100% утвърдения държавен план-прием. Продължена е  практиката за организиране на Национални ученически състезания в различни икономически направления, като за изминалите четири години са проведени 18 състезания с над 2300 участници. Осъществени са и множество инициативи за разширяване на контактите с български общности зад граница. 
    По отношение на научноизследователската дейност бе отчетено, че в рамките на мандата в Стопанската академия са проведени 12 научни конференции с участието на над 1300 учени от страната и чужбина. Организирани са 67 кръгли маси, в които са участвали повече от 1700 изследователи, а над 130 свищовски преподаватели са имали участия в научни форуми във водещи чуждестранни висши училища. Проведени са над 90 научни прояви с участието на студенти и докторанти. Публикационната активност на академичния състав е представена в близо 1500 публикации в България и чужбина, но само 8 от тях са в национални и чуждестранни реферирани научни издания с импакт фактор или импакт ранг. „Анализът на публикационната ни активност дава основание за тревожни констатации”, заяви ректорът. По думите му, годишният брой на публикациите е намалял повече от два пъти – от  597 на 207, намалява и делът на сериозните научни изследвания – монографии и студии, за сметка на статиите и докладите.
В доклада си доц. Марчевски отчете много добри резултати по отношение на международната дейност на Стопанската академия. Увеличен е броят на договорите за образователна мобилност по програма „Еразъм+” – от 64 договора с висши училища от 27 държави на 136 договора с висши училища от 43 програмни и партниращи държави от Европа, Азия, Африка и Южна Америка. Сключени са 59 нови двустранни рамкови договора с чуждестранни висши училища, обучителни организации и организации за сътрудничество с клауза за мобилност на студенти с цел обучение или практика. Общият брой на свищовските студенти, участвали в мобилности в чужбина е 246, а на чуждестранните студенти, провели обучение или практика на тери¬то-рията на Стопанската академия, е 199. Чувствително е нараснал и броят на преподавателските мобилности – общо 207, като преобладаващата част от тях (162) са били за изнасяне на лекции в партньорски университети. През мандатния период е поставено началото на редица нови форми на международно сътрудничество – летни училища, открити лекции на чуждестранни преподаватели, учебни визити на свищовски студенти в чужбина, стажове на чуждестранни студенти и др. 
Сред отчетените резултати по отношение подобряването на  информационната инфраструктура са: придобиване на 517 единици техника; обновяване на 75 компютърни системи; обновяване на компютърната техника в 12 аудитории; подмяна на мултимедийна техника в пет аудитории; изграждане на 12 нови мултимедийни аудитории; създадени са четири специализирани учебни аудитории, както и изпитен център за провеждане на електронни изпити с 60 места; изградена е зала за провеждане на on-line за¬щити на дипломни работи към Центъра за дистанционно обучение; подобрена е интернет свързаността на СА „Д. А. Ценов”, като капа¬ци¬тетът й е увеличен 14 пъти и др. 
Според посочените в доклада данни по отношение на академичното израстване, през отчетния период са обявени 63 конкурса за заемане на академични длъжности, три от които са в ход – 11 преподаватели са назначени на академичната длъжност „Доцент”, 40 на академичната длъжност „Главен асистент” и 9 на академичната длъжност „Асис¬тент”. Двама препода¬ватели са придобили научна степен „доктор на науките”, а 29 – „доктор”. 
Като отличителен белег на управленския мандат 2016-2020 бяха посочени стъпките, насочени към оптимизиране числеността на персонала, с цел привеждането му в размери, съответстващи на намаления брой на обучаваните студенти. В доклада бе посочено, че за мандатния период числеността на персонала – академичен състав и служители, е намалена със 143 човека и понастоящем те са общо 388 души. 
Сред проблемите, съпътствали целия мандат, ректорът посочи и ниската използваемост на материалната база с неучебно предназначение, което води до допълнителни разходи: от студентските общежития функционира само блок № 1; учебна база „Север” е с натовареност под 10%; от есента на 2018 г. учебен корпус „Юг” не функционира постоянно. По думите на ректора, липсва интерес към постоянно провеждащите се конкурси за отдаване под наем на площи, управлявани от Стопанската академия. 
След като представи своя доклад, доц. Марчевски благодари на членовете на Общото събрание за активната им дейност през изминалите четири години в посока добруването на родната Алма матер и с оптимизъм пожела на следващото ръководство успешен управленски мандат. Докладът на ректора бе гласуван и приет единодушно от членовете на Общото събрание. 

Единодушно бе приет и докладът за дейността на Контролния съвет, представен от неговия председател – проф. д-р Иван Върбанов. През отчетния мандатен период в състава на Контролния съвет бяха още доц. д-р Петя Емилова – зам.-председател, членове от преподавателския състав – доц. д-р Крум Крумов и доц. д-р Людмил Несторов, а квотата на студентите бе представена първо от Цветан Цаков, заменен последователно от Антоан Славчев и докторант Пресиян Василев. Направленията, в които работи Контролния съвет, са: становища по проектобюджетите на Академията и тяхното изпълнение; материали, внесени писмено в КС; самосезиране на КС; проверка, възложена от Общото събрание на СА „Д. А. Ценов”. В изпълнение на основните си задължения като орган за вътрешен контрол върху дейността на Академията, в рамките на своите компетенции, Контролният съвет е провел 35 заседания, като са взети решения по 75 въпроса от дневния ред. Според представените от проф. Върбанов обобщени данни, през отчетния период са постъпили 24 материала и са извършени 16 проверки. Взето е участие в 22 заседания на Академичния съвет, на които са представени 11 становища по бюджета, три доклада по законосъобразността на избори и пет докладни записки. Направени са 11 препоръки и предложения. 
В края на заключителното заседание на Общото събрание на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” за мандат 2016-2020 г., председателят проф. д.н. Борислав Борисов също благодари на своите колеги и на зам.-председателя – проф. д-р Красимир Шишманов, за съвместната работа през изминалите четири години. Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета