Община Елена реализира Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“ - velikotarnovo.utre.bg

Община Елена реализира Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“

24 февруари 2020, 14:30 | Мария Христова
  • Снимка:
    архив

Документи се подават до 26-ти февруари

Целевите групи, попадащи в изпълнението на Националната програма са:

1. Лица нуждаещи се от предоставянето на грижи в домашна среда с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;

2. Лица нуждаещи се от предоставянето на грижи в домашна среда на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Република България.

Потребителите, желаещи да бъдат включени в програмата, трябва да отговарят на следните условия:

- Да са навършили 65 г. възраст към момента на подаване на заявлението за включване в Програмата;

- Да живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа;

- Да са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома);

- Месечният доход на член от семейството за предходния месец, преди месеца на подаване на заявлениетодекларация, е равен или по-нисък от 5-кратния размер на гарантирания минимален доход (ГМД), определен с Постановление на Министерския съвет;

- Да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество;

- Да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;

- Да не са прехвърляли чрез договор за дарение през последната една година собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях;

- Да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последната една година, като общата стойност на сделките не надвишава 60 кратния размер на ГМД;

- Да не са включени в механизма лична помощ;

- Да не ползват целодневно дейности, свързани с осигуряването на грижа в домашна среда на друго основание и/или финансирани по други финансови механизми, програми и проекти.


Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да получат в сградата на Община Елена, с адрес: гр. Елена, ул. „Ил. Макриополски“ № 24, стая 317 от 26.02.2020 г.

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета