РИОСВ-Велико Търново провери 12 сигнала за нарушения - velikotarnovo.utre.bg

РИОСВ-Велико Търново провери 12 сигнала за нарушения

11 март 2020, 14:17 | Мария Христова
  • Снимка:
    velikotarnovo.utre

Два мишелова с травма на крилете са изпратени в спасителния център в Стара Загора

Петнадесет сигнала са постъпили на „зеления телефон“, на електронната поща и по пощата в РИОСВ-Велико Търново за първите два месеца на годината. Извършени са незабавни проверки по 12 от тях, като подателите са уведомени за резултатите и предприетите действия от инспекцията. Три сигнала за замърсяване с отпадъци са препратени на общините Горна Оряховица и Севлиево, тъй като кметовете имат задължения да контролират дейностите, свързани с образуване, събиране, транспортиране и третиране на битовите и строителни отпадъци, образувани на територията на общината.

Най-голям брой сигнали (6) касаят замърсяване на въздуха с прах и неприятни миризми от битови и промишлени източници. Проверени са три адреса във Велико Търново и Дряново, където е установено, че собствениците използват за отопление котли на твърдо гориво (дърва и въглища).Тъй като термичната им мощност е под 500 kW, те не подлежат на контролни измервания на емисиите, изпускани в атмосферния въздух. Проверени са двете топлофикационни дружества в Габрово и Велико Търново по сигнали за миризми на пластмаса и тъмен пушек. Инсталациите работят с разрешените им горива и се експлоатират при нормална работа на пречиствателните съоръжения към тях. Не са настъпвали аварийни ситуации. Не е установено наличие или изгаряне на отпадъци на площадките.

Проверен е сигнал за разнасяне на прах в района на площадката на „Кроношпан България“ ЕООД в гр. Велико Търново. Установено е, че от дейността на мобилна дробилка за дървесни отпадъци се отделя фин прах, който се разнася и отлага в съседните имоти. Издадено е предписание да се преустанови раздробяването на дървесни отпадъци на площадката, което е изпълнено в указания срок.

Три сигнала за замърсяване на реките Янтра, Еленска и Видима са постъпили в РИОСВ. При извършените проверки на мандрата в гр. Елена и на птицекланицата в м. „Чакала“, гр. Севлиево са установени нарушения, за което дружествата ще бъдат санкционирани. Не е установено замърсяване с отпадъци на прилежащите територии на площадката за строителни отпадъци в с. Леденик, общ. Велико Търново и на реката в този участък.

Проверен е сигнал за незаконен добив на подземни богатства в землището на с. Добромирка, общ. Севлиево. За направените констатации са уведомени компетентните органи - Министерство на енергетиката, Община Севлиево и Районна прокуратура – Севлиево.

Постъпили са два сигнала за птици от вида Обикновен мишелов в безпомощно състояние в землищата на селата Върбица и Драганово, общ. Горна Оряховица. Птиците са с травма на крилото. Изпратени са в Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора за лечение и последващи грижи.

 

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета