Апелативният съд във Велико Търново е разгледал 1591 дела за година - velikotarnovo.utre.bg

Апелативният съд във Велико Търново е разгледал 1591 дела за година

04 май 2020, 15:14 | Мария Христова
  • Снимка:
    архив

Институцията е работила през 2019 г. с 1/3 незает щат за съдии

Общо 1591 дела е разгледал Апелативен съд – Велико Търново през 2019 г.Проведени са 696 съдебни заседания, решени са 1354 дела, като с акт по същество съдиите са се произнесли по 1278 дела и са прекратили 76 дела. Това сочат данните от изготвения годишен отчет- анализ насъдебната институция. 83% от всички дела са били решени в тримесечен срок. В края на годината са останали несвършени 237 дела, които съставляват едва 14,89% от всички дела за разглеждане. Приблизително същият брой несвършени дела е отчетен и за предходната 2018 г. – 234 броя. Към края на отчетния период едва 11 бройки за съдии от 17 утвърдени като щатна численост са били заети, т.е. съдът е работил с 1/3 незает щат за съдии. Независимо, че са предприети своевременни действия за командироване на съдии от окръжните съдилища в Габрово и Велико Търново, запазващият се почти без промяна спрямо преходната година брой на разглежданите на дела е довело до една сравнително висока (спрямо останалите апелативни съдилища) действителна натовареност – 9.88 дела на месец за съдия спрямо разглежданите дела и 8.41 дела на месец по отношение на свършените дела. Тези стойности са били съответно 10.04 и 8.59 през 2018 и 9.32 и 8.34 през 2017 г. През 2019 г. се отчита известно намаление на броя на новопостъпилите за разглеждане дела спрямо предходните години – 1357 при 1441 през 2018 г. и 1532 през 2017 г. Докато при гражданските и търговските дела този брой е намалял незначително, то при наказателните е налице една тенденция за намаляване на броя на делата – 412 постъпили през 2019 при 568 постъпили през 2017 г. Следва да се отбележи, че това намаление касае основно въззивните наказателни дела от частен характер (производства по мерки за неотклонение; по молби за условно предсрочно освобождаване, по ЗЕЕЗА и др.). За сметка на това броят на въззивните наказателни дела от общ характер се е запазил практически без промяна – 101 през 2019 г. при 102 броя през предходната година. По отношение на видовете наказателни дела от общ характер, най-значителни изменения по отношение на преходните години се наблюдават при делата по глава II от НК „Престъпления срещу личността“ и глава XI от НК – „Общоопасни престъпления“. Броят на постъпилите дела от първата група се е увеличил значително – 37 при 28 през 2018 г., като увеличението е най-сериозно при производствата по чл. 115/116 от НК („Убийство“) – през отчетния период са постъпили 19 броя такива дела при 9 за 2018 г. и 13 през 2017 г. Обратно, значително намаление на делата се отчита при производствата за общоопасни престъпления – 27 броя при 36 дела за 2018 г. и 47 дела за 2017 г. При делата по останалите видове престъпления (извън посочените две глави от НК) не се наблюдават значителни изменения спрямо предходната година. Трайна тенденция за намаляване на постъпващите бройки се наблюдава и при делата за възобновяване на наказателни дела – общо 69 такива са постъпили през 2019 г. при 81 през 2018 г. и 99 през 2017 г. По отношение на качеството на постановените актове, се отчитат много добри резултати от касационната проверка през годината. От общо 144 върнати от ВКС граждански и търговски дела през годината, 121 решения на Апелативен съд – Велико Търново са потвърдени изцяло или недопуснати до касация от върховната инстанция, като този брой съставлява 84,02% спрямо общия. През 2018 г. той е бил 78,67, а през 2017 г. – 74%, следователно се наблюдава една тенденция на повишаване на качеството на актовете по тези дела. По отношение на наказателните дела, потвърдените изцяло съдебни актове от ВКС са 45 от общо 76 върнати от върховната инстанция което съставлява 60% от общия брой. Този показател се запазва без значителна промяна спрямо предходните години. От направения анализ на годишния доклад, може да се направи извод за много добрата работа на магистратите и служителите, които са изпълнявали своите задължения професионално и с чувство за отговорност. Съдът като цяло е подобрил значително работата си. Съдиите са започвали своевременно съдебните заседания, влагайки необходимото старание при подготовката си. Запазва се тенденцията за значително малък брой несвършени дела към края на годината. Наблюдава се трайна тенденция на устойчивост относно броя на делата, решени в тримесечния инструктивен срок. Увеличен е и процентът на делата, потвръдени при инстанционния контрол.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета