Започва рекултивиране на общинското депо в Елена по проект за над 1,3 млн. лв. - velikotarnovo.utre.bg

Започва рекултивиране на общинското депо в Елена по проект за над 1,3 млн. лв.

28 ноември 2020, 15:07 | Мария Христова
  • Снимка:
    архив

В община Елена стартират дейностите по проект № BG16M1OP002-2.010-0035-C01 „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци на територията на Община Елена“, финансиран по Процедура BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“, приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

Основната цел на проекта е чрез рекултивацията на общинско депо за неопасни битови отпадъци, в рамките на поземлен имот с идентификатор 27190.108.98 по одобрените КККР на гр. Елена, с площ 23 488 кв. м. да се постигне възстановяване компонентите на околната среда, засегнати от дългогодишната експлоатация на депото след рекултивацията му; икономически, екологични и социални аспекти от възстановяването на околната среда; мониторинг на компонентите на околната среда в обхвата на депото.

Проектът ще допринесе за постигане на целите на процедурата „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ по приоритетна ос „Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” (ОПОС 2014-2020 г.), а именно: Принос към изпълнение на задълженията на Р България по процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановеното Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело С-145/14.

Конкретни цели на проекта:
Закриване на съществуващо сметище, намиращо се в община Елена и извършване на техническа и биологична рекултивация на нарушения терен;

Почистване на площите заети с отпадъци от засегнати имоти, извън определената площадка за извършване на рекултивация на депото;

Намаляване на неблагоприятното въздействие чрез ограничаване на емисиите, отделяни от тялото на депото, отвеждане и пречистване на замърсените води и ползване на терена като зелена площ;

Предпазване на отпадъчното тяло на депото от проникване на повърхностни води, прекратяване на отнасянето на леките фракции от депото и разпиляването им в околното пространство, опазване на повърхностните и подземните води и атмосферния въздух от замърсяване, създаване на подобен на околното пространство ландшафт;

Създаване на условия за контрол и мониторинг на процесите, протичащи в депото и подземните води.

Обща стойност на проекта: 1 341 819.87 лева съфинансиране от ЕФРР и 236 791.73 лева национално съфинансиране.

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета