С близо 1,5 млн. лв. в Горна Оряховица обновяват парковата среда - velikotarnovo.utre.bg

С близо 1,5 млн. лв. в Горна Оряховица обновяват парковата среда

02 декември 2020, 20:38 | Мария Христова
  • Снимка:
    община Горна Оряховица

Днес се проведе встъпителна пресконференция, организирана от Община Горна Оряховица с цел информиране на обществеността за стартиране на дейности по Проект BG16RFOP001-1.027-0008-C01 „По-добра паркова среда в град Горна Оряховица”. 

Проект „По-добра паркова среда в град Горна Оряховица” е финансиран по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“  по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. Административният договор за изпълнение на проекта е сключен на 09.07.2020 г. между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Община Горна Оряховица, в качеството й на Бенефициент. Общата стойност на проекта е 1 473 685,56 лв.,/БФП/ Безвъзмездна финансова помощ от които: 1 252 632,73 лв. – 85% от Европейския фонд за регионално развитие; 221 052,83 лв. – 15% Национално съфинансиране.
Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца, считано от 09.07.2020 г.
Основната цел на проекта е да се подобри качеството на живот, да се подобри привлекателността и конкурентоспособността на Зоната с публични функции с висока обществена значимост на гр. Горна Оряховица, и града като цяло.
 Специфичните цели са:  да се подобри и облагороди физическата среда на парк „Градска градина“; да се осигури равен достъп на лицата в неравностойно положение до парк „Градска градина“; да се насърчи социалното включване на лицата в неравностойно положение; да се повиши безопасността и сигурността на жителите и гостите на гр. Горна Оряховица, които посещават или преминават през парк „Градска градина“; да се подобри екологичната среда в Зоната с публични функции с висока обществена значимост на гр. Горна Оряховица.
Очакваните резултати от реализацията на проекта ще бъдат:
реконструиран парк „Градска градина“  с по-привлекателна, модерна, достъпна, безопасна и щадяща околната среда градска инфраструктура, превръщайки Зоната с публични функции с висока обществена значимост на гр. Горна Оряховица в една конкурентноспособна, привлекателна за живеене, работа и отдих територия на града.
 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета